یکشنبه 25 مرداد 1394 @ 18:50

حسرت

حسرت اون درد عمیقیه که از گلو تا توی شکمت رو‌چنگ میزنه...

اون بغض گند و تلخیه که همیشه رو تخت سینه ت نشسته و‌منتظره آبروت رو‌ببره...

اون نگاه سرد و پر از دلخوریه که به آدمها میدوزی...

آدم هایی که به طرز ظالمانه ای حرفت رو‌نمیفهمن...

دردت رو نمی چشن...

و‌نفسشون از جای گرم در میاد!
قلبم درد میکنه...